Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of daarbuiten – in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep van functie. Binnen veel organisaties is er aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarbij leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de medewerker de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen.

erkende EVC-aanbieder

Ervaringscertificaat

De resultaten van het EVC worden opgenomen in een ervaringscertificaat. Met een ervaringscertificaat kun je laten zien welke kennis, ervaring en vaardigheden je hebt. U kunt zich vrijstellen van aanvragen bij een opleiding, u kunt zich registreren in een beroepsregister of u kunt het gebruiken bij een sollicitatieprocedure. Het aantoonbaar maken van competenties die een medewerker heeft ontwikkeld, is om verschillende redenen van belang:

 • Aantonen van het functioneren op een bepaald niveau ten behoeve van een nieuwe functie.
 • Inzicht in welke competenties nog ontwikkeld moeten worden om aan een bepaalde standaard te voldoen (levenslang leren).
 • Vrijstellingen voor een opleiding op MBO- of HBO-niveau.
 • Toon aan eisen voor bijvoorbeeld registratie te voldoen (competenties meten aan een branchestandaard).

HaKa biedt begeleiding op locatie als er voldoende kandidaten zijn. Daarnaast is er online support beschikbaar waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Online EVC-instrument

Wij werken met een online EVC-instrument. Via dit systeem gaat u uw digitale portfolio samenstellen. U gaat bewijsdocumenten zoeken en deze uploaden in het digitale systeem. Hierin vindt u ook diverse standaard formulieren en handreikingen.

Het is ook mogelijk om via het systeem vragen te stellen aan de begeleider en eventueel feedback te vragen over gemaakte producten. Naast digitale begeleiding bieden wij ook begeleiding tijdens fysieke begeleidingsgesprekken.

Nadat u uw portfolio heeft ingeleverd, zullen de beoordelaars, die bekend zijn met het werkveld, uw portfolio beoordelen. Vervolgens zal een criteriumgericht interview plaatsvinden waarin de competenties die nog niet voldoende in de portefeuille zijn beoordeeld, uitgevraagd worden. De uitslag van de portefeuille en het criteriumgericht interview zullen worden verwerkt in een ervaringscertificaat. Dit certificaat kan vervolgens richting geven aan uw verdere ontwikkeling.

Erkende kwaliteit

Een EVC-procedure mag alleen worden afgenomen door een erkende aanbieder. In 2006 is de landelijke ‘Kwaliteitscode EVC’ opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van elke EVC-beoordeling voldoet aan een aantal voorwaarden. HaKa is een erkend aanbieder en staat ook als zodanig bij het kenniscentrum EVC en dienst DUO van de ministerie van OC & W geregistreerd. HaKa is erkend EVC-aanbieder voor de Zorg (Helpende zorg en welzijn).

Binnen onze organisatie is veel expertise rondom deze sector aanwezig. Hierbij wordt de begeleiding goed verbonden met de werkomstandigheden van de kandidaten en de beoordelaars op een correcte manier door te vragen, zodat de kandidaten ook tijdens de beoordeling goed kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken.

Wij staan ​​voor een klant- en oplossingsgerichte aanpak waarbij de organisatie en medewerker centraal staat. Wij onderscheiden ons hierbij op de onderstaande punten:

 • Per organisatie / EVC-kandidaat kan maatwerk geleverd worden. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over wensen met betrekking tot de begeleiding.
 • Wij beschikken over een elektronische leeromgeving. Kandidaten maken gebruik van een digitaal portfolio. De begeleider geeft tussentijds feedback op de ingeleverde producten, zodat de kandidaat in de juiste manier zijn portfolio kan invullen.
 • Wij hebben veel ervaring met het leren op het werkplek en kunnen kandidaten daarom goed ondersteunen bij het vinden van de juiste bewijsdocumenten.
 • Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk, landelijk en zijn flexibel.
 • De begeleiders en beoordelaars hebben werkervaring in de betreffende sector, zijn kundig getraind en beschikken over begeleidings- / coachingsvaardigheden op minimaal HBO-niveau.

Ons EVC -aanbod in de Sector Gehandicaptenzorg (GHZ)

Beroepskracht GHZ niveau A/B/C mbo
Het beroepscompetentieprofiel voor de niveaus A, B en C is een basisprofiel. Het vormt de basis voor alle andere profielen. Globaal kan worden gezegd dat beroepskrachten op niveau A vaak anderen assisteren bij de uitvoering van het werk of uitvoering geven aan het plan van aanpak dat door een beroepskracht op een hoger niveau is vastgesteld. Niveau B draagt naast de uitvoering ook bij aan het ontwerp van het plan van aanpak en aan de coaching van een beroepskracht op niveau A. De beroepskracht op niveau C heeft (daarbovenop) te maken met het coördineren van de zorg-, hulp- en dienstverlening aan cliënten. Het EVC op de branchestandaard Gehandicaptenzorg op de niveaus A/B/C komt overeen met het niveau van Assisterend Begeleider (A), Begeleider (B) en Coördinerend Begeleider (C)..
Beroepskracht GHZ niveau D hbo
Dit EVC op de branchestandaard Gehandicaptenzorg niveau D is specifiek bestemd voor beroepskrachten met een hogere functie binnen het primaire proces. Na het succesvol afronden van deze procedure is het mogelijk om een aanvullend traject van ca. 1 jaar te volgen bij het NCOI. Dit traject sluit af met een volwaardig hbo-diploma SPH of MWD.
Verdiepende Competentieprofielen mbo/hbo
Het is mogelijk om naast de basiscompetentieprofielen (Beroepskracht GHZ niveau A/B/C/D) verdiepende competentieprofielen (modulen) te volgen voor:

 • Jeugd & Gezin.
 • Ouderen.
 • Cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
 • Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).
 • Cliënten met matige of zeer ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).
 • Cliënten met licht verstandelijke handicap in combinatie met gedragsproblemen (SG) LVG.
 • Cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG).

De kosten voor deze verdiepende competentieprofielen bedragen € 900,= per module. Dit is exclusief BTW.

De EVC-procedure bestaat uit:
 1. Online portfolio
  ‐ Het opbouwen van een digitaal portfolio waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over de benodigde competenties te beschikken.
 2. 360 graden feedback
  ‐ In het onderdeel 360 graden feedback wordt een vragenlijst voorgelegd aan drie respondenten en de kandidaat vult zelf ook een vragenlijst in.
 3. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
Duur

De (advies) doorlooptijd is 20 weken met een gemiddelde totale belasting van 80 uur.

De EVC-procedure is inclusief
 • Intake.
 • 2 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Telefonische vraagbaak.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
 • Criteriumgericht interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie (à € 12,50).
Kosten

De kosten voor het EVC Beroepskracht GHZ niveau A/B/C bedragen € 1.136,36.

De kosten voor het EVC Beroepskracht GHZ niveau D bedragen € 1.490,00.

De kosten voor de verdiepende competentieprofielen bedragen € 900,= per module.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl of 085-4012730.
Direct aanmelden (individueel)       Download het EVC handboek versie 2.0 als pdf document  

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingsproject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl