Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring – opgedaan in werk, scholing of daarbuiten – in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep van functie. Binnen veel organisaties is er aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarbij leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de medewerker de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen.

erkende EVC-aanbieder

Ervaringscertificaat

De resultaten van het EVC worden opgenomen in een ervaringscertificaat. Met een ervaringscertificaat kun je laten zien welke kennis, ervaring en vaardigheden je hebt. U kunt zich vrijstellen van aanvragen bij een opleiding, u kunt zich registreren in een beroepsregister of u kunt het gebruiken bij een sollicitatieprocedure. Het aantoonbaar maken van competenties die een medewerker heeft ontwikkeld, is om verschillende redenen van belang:

 • Aantonen van het functioneren op een bepaald niveau ten behoeve van een nieuwe functie.
 • Inzicht in welke competenties nog ontwikkeld moeten worden om aan een bepaalde standaard te voldoen (levenslang leren).
 • Vrijstellingen voor een opleiding op MBO- of HBO-niveau.
 • Toon aan eisen voor bijvoorbeeld registratie te voldoen (competenties meten aan een branchestandaard).

HaKa biedt begeleiding op locatie als er voldoende kandidaten zijn. Daarnaast is er online support beschikbaar waar veel gebruik van wordt gemaakt.

Online EVC-instrument

Wij werken met een online EVC-instrument. Via dit systeem gaat u uw digitale portfolio samenstellen. U gaat bewijsdocumenten zoeken en deze uploaden in het digitale systeem. Hierin vindt u ook diverse standaard formulieren en handreikingen.

Het is ook mogelijk om via het systeem vragen te stellen aan de begeleider en eventueel feedback te vragen over gemaakte producten. Naast digitale begeleiding bieden wij ook begeleiding tijdens fysieke begeleidingsgesprekken.

Nadat u uw portfolio heeft ingeleverd, zullen de beoordelaars, die bekend zijn met het werkveld, uw portfolio beoordelen. Vervolgens zal een criteriumgericht interview plaatsvinden waarin de competenties die nog niet voldoende in de portefeuille zijn beoordeeld, uitgevraagd worden. De uitslag van de portefeuille en het criteriumgericht interview zullen worden verwerkt in een ervaringscertificaat. Dit certificaat kan vervolgens richting geven aan uw verdere ontwikkeling.

Erkende kwaliteit

Een EVC-procedure mag alleen worden afgenomen door een erkende aanbieder. In 2006 is de landelijke ‘Kwaliteitscode EVC’ opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van elke EVC-beoordeling voldoet aan een aantal voorwaarden. HaKa is een erkend aanbieder en staat ook als zodanig bij het kenniscentrum EVC en dienst DUO van de ministerie van OC & W geregistreerd. HaKa is erkend EVC-aanbieder voor de Zorg (Helpende zorg en welzijn).

Binnen onze organisatie is veel expertise rondom deze sector aanwezig. Hierbij wordt de begeleiding goed verbonden met de werkomstandigheden van de kandidaten en de beoordelaars op een correcte manier door te vragen, zodat de kandidaten ook tijdens de beoordeling goed kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken.

Wij staan ​​voor een klant- en oplossingsgerichte aanpak waarbij de organisatie en medewerker centraal staat. Wij onderscheiden ons hierbij op de onderstaande punten:

 • Per organisatie / EVC-kandidaat kan maatwerk geleverd worden. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over wensen met betrekking tot de begeleiding.
 • Wij beschikken over een elektronische leeromgeving. Kandidaten maken gebruik van een digitaal portfolio. De begeleider geeft tussentijds feedback op de ingeleverde producten, zodat de kandidaat in de juiste manier zijn portfolio kan invullen.
 • Wij hebben veel ervaring met het leren op het werkplek en kunnen kandidaten daarom goed ondersteunen bij het vinden van de juiste bewijsdocumenten.
 • Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk, landelijk en zijn flexibel.
 • De begeleiders en beoordelaars hebben werkervaring in de betreffende sector, zijn kundig getraind en beschikken over begeleidings- / coachingsvaardigheden op minimaal HBO-niveau.

Ons EVC-aanbod in de Sector Zorg en Welzijn

Helpende zorg en welzijn 2 Crebo 25498
De helpende zorg en welzijn biedt praktische hulp aan verschillende cliënten/zorgvragers. De cliënten zijn mensen van alle leeftijden met een (chronische) ziekte, psychiatrische probleem, verslaving of een handicap. Hij ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager thuis of in een andere woonomgeving zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Ook in dienstverlenende organisaties kan de helpende zorg en welzijn werken. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, schoonmaken, helpen bij persoonlijke verzorging of begeleiden bij activiteiten. De helpende zorg en welzijn voert eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld in een zorginstelling, werkt hij in teamverband en assisteert hij collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. Hij bewaakt de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Hij is zich bewust van het effect van zijn handelen en gedrag op de cliënt en diens naastbetrokkenen (www.s-bb.nl).
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 Crebo 25486
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. De pedagogisch medewerker kinderopvang creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans tussen rust en structuur nodig en zijn uitdagingen, activiteiten en spel belangrijke uitgangspunten. De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken met een grote diversiteit aan cultuur, leefstijlen en maatschappelijke posities. Hij heeft taal als middel om de ontwikkeling en het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Hij werkt samen met collega’s en onderhoudt het contact met ouders en verzorgers. Hij werkt volgens standaardprotocollen en procedures van de organisatie(www.s-bb.nl).
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Crebo 25484
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum, onderwijsvoorziening of bij een organisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hij biedt vaak in groepsverband een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Soms zal hij een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en is hij het aanspreekpunt voor de opvoeders en andere betrokkenen. Ook kan hij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen voor het management. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker weet van aanpakken en toont een ondernemende houding (www.s-bb.nl).
Begeleider gehandicaptenzorg 3 Crebo 25475
De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider gehandicaptenzorg is in staat hulp te bieden bij wonen, werken en/of dagbesteding. Hij draagt zorg voor een gezond en veilig leefklimaat. De begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. De begeleider gehandicaptenzorg biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging of het huishouden. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf (www.s-bb.nl).

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 Crebo 25477
De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Hij richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg draagt bij aan een gezond en veilig leefklimaat. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Hij bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en kritische situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf (www.s-bb.nl).

Begeleider specifieke doelgroepen 3 Crebo 25476
De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. Hij treedt creatief en handelend op in veranderende situaties. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties en geeft duidelijk zijn grenzen aan (www.s-bb.nl).

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 Crebo 25478
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft een ondernemende en innovatieve houding, zodat hij nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen, producten en/of diensten. Hij is sensitief, cultuurbewust, creatief en treedt handelend op in uiteenlopende en onverwachte situaties. Hij is een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt en is samenwerkingsgericht. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties (www.s-bb.nl).

De EVC-procedure bestaat uit:
 1. Online portfolio
  ‐ Het opbouwen van een digitaal portfolio waarin de kandidaat aan de hand van reële casussen laat zien over de benodigde competenties te beschikken.
 2. Criteriumgericht interview (CGI).
  ‐ Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan via voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen over de benodigde competenties te beschikken.
Duur

De (advies) doorlooptijd is 20 weken met een gemiddelde totale belasting van 80 uur.

De EVC-procedure is inclusief
 • Intake.
 • 2 x begeleiding.
 • Digitale begeleiding.
 • Telefonische vraagbaak.
 • 6 maanden toegang tot de digitale omgeving, verlenging is mogelijk tegen geringe kosten.
 • Criteriumgericht interview (CGI).
 • Ervaringscertificaat (inclusief rapportage).
 • Registratie (à € 12,50).
Kosten

De kosten voor bovengenoemde EVC-trajecten bedragen € 1.136,36. Dit is exclusief BTW.

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl of 085-4012730.

Direct aanmelden (individueel)       Download het EVC handboek versie 2.0 als pdf document  

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een ​​beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkelingsproject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt ervoor dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en de potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en de arbeidsmarktmobiliteit bevorderen. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen moeten volgen.

Voor meer informatie en / of inschrijving vanuit een werkgever:  info@haka-competent.nl